Open navigatie

Toekenningen tenders van 2019

In 2019 zijn er, door de gemeente Maastricht 3 tenders in het kader van de flexibele subsidies uitgeschreven. Doel van de flexibele subsidies was om u de gelegenheid te geven om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, nieuwe doelgroepen aan te spreken of nieuwe samenwerkingen te ontwikkelen rondom bepaalde maatschappelijk belangrijke thema’s.

Om iedereen in de stad te laten zien waaraan de flexibele subsidies zijn besteed in 2019, vindt u hieronder een overzicht met de toekenningen per tender.

Tender 1 Diversiteit en inclusie

LEVANTOgroep vrijwilliger-De warmloper
De organisatie wil de kwetsbare aspirant middels een eigen regie en herstel training faciliteren om een bijdrage te leveren aan andere kwetsbare personen in de wijken en buurten in Maastricht. Met trainingen waarbij het persoonlijk herstel verhaal centraal staat met het oog op de ontwikkeling tot vrijwilliger en/of ervaringsdeskundige. Doel is het versterken van de zorg voor elkaar.

Contactpersoon: Vivian Gorissen
e-mail: vivian.gorissen@levantogroep.nl
Subsidie: € 9.500
Looptijd project: 01-10-2019 tot 01-10-2021
Doelgroep: kwetsbare personen in wijken

Stichting Maastricht voor iedereen-Diversiteit binnen de radar
Het idee van de stichting is gestart met het ondersteunen van de gemeente in het uitvoeren van het VN-Verdrag voor mensen met een beperking dat in 2016 door Nederland is geratificeerd. De stichting wil in 10 wijken in gesprek gaan met de oudere niet westerse burgers met een migratieachtergrond, de eerste en tweede generatie. De verhalen zijn na afronding (geanonimiseerd) voor iedereen leesbaar op Maastricht voor Iedereen.

Contactpersoon: de heer Peters
e-mail: info@maastrichtvooriedereen.nl
Subsidie: € 10.000
Looptijd project: 01-11-2019 tot 01-11-2021
Doelgroep: oudere niet westerse burgers van Maastricht met een migratieachtergrond.

Vriendenkoor Eindrach (mannenkoor Wieker Eindrach)-“Blij door Zang”
Het koor wil ouderen uit het isolement halen door onder begeleiding van enkele muzikanten liedjes uit hun jeugd te zingen. Ze willen dit op een ongedwongen en gezellige manier doen waarbij humor en het uitstralen van blijdschap een grote rol spelen. Hierbij werken ze samen met de bejaardenhuizen en het muziekonderwijs.

Contactpersoon: Ir. JMM Claesens
Subsidie: € 2.000
Looptijd project: 15-01-2020 tot 15-01-2023
Doelgroep: ouderen.

Stichting de Byeboere-Samen voor goud met Byeboere
De stichting wil in samenwerking met het AZC Maastricht (Asielzoekerscentrum) en Vluchtelingenwerk Maastricht asielzoekers en statushouders stimuleren om deel te nemen in de stichting. Activiteiten worden opgezet op alle locaties van de Byeboere. De deelnemers worden meegenomen in de wereld van de imker en inspireren mensen door middel van het leven van de bijen. Hierdoor komen mensen samen die elkaar normaal niet ontmoeten met elkaar in gesprek. Met de deelnemers gaat de stichting van begin tot eind imkeren en krijgt elke deelnemer een (eigen) bijenvolk om zorg voor te dragen. Ook worden o.a. kookworkshops met honingproducten georganiseerd een traditioneel feest, stadswandelingen, buurtbarbecue.

Contactpersoon: Linda Hollanders Rick Korsten
e-mail: info@byeboere.com
Subsidie: € 7.860
Looptijd project: 01-11-2019 tot 01-11-2020
Doelgroep: asielzoekers en statushouders

Stichting Moetiara Maloekoe Maastricht-Filmdocumentaire “Dromen en ambitie van de Maastrichtse Molukse jongeren”
De stichting wil hiermee een brug bouwen tussen de Maastrichtse Molukse jongeren en de Maastrichtse bevolking. Ook willen ze de Maastrichtenaren kennis laten maken met de Molukse cultuur en inzicht geven in de Molukse geschiedenis. Ze willen met dit burgerinitiatief zoveel mogelijk de 3e en 4e generatie Maastrichtse Molukkers betrekken om hun dromen, kansen, wensen en behoeften te belichten. Maastrichtse Molukse jongeren, helden en de gewone Molukkers worden uitgedaagd hun verhalen, ambitie en dromen neer te zetten over hun toekomstperspectief tegen de achtergrond van hun geschiedenis, afkomst en identiteit. Ze vertellen verhalen over grote en kleine gebeurtenissen, die er allemaal toe doen. Verhalen, dromen en ambities die inspireren, ontroeren of de ogen openen en willen hiermee de aanzet geven tot “anders denken”.

Contactpersoon: Sarah Smeets en Ben Lesil
e-mail: bestuur@moetiaramaloekoe.com
Subsidie: € 10.000
Looptijd project: 01-10-2019 tot 01-10-2022
Doelgroep: iedereen.

Armeense stichting Ani-Kersttreffen Pottenbergers en Armeense Gemeenschap
De stichting gaat een kersttreffen organiseren in de Armeense kerk in Pottenberg door zowel een Armeense als een Katholieke priester met muzikale inbreng van een Maastrichts orkest en Armeense artiesten. Doel is het behouden en versterken van de banden met beide gemeenschappen. Door ze taken te geven tijdens de dienst worden zowel de kinderen als de ouders en grootouders betrokken. Doel is het bereiken van sociale cohesie en verbroedering in de wijk.

Contactpersoon: Armand Karaoglan
Subsidie: € 500
Looptijd project: 01-12-2019 tot 31-12-2019
Doelgroep: kinderen en ouderen in de wijk Pottenberg.

Tender 2 Positieve gezondheid

Stichting Kinderboerderij de Heeg-Positief en gezond door dierenbezoeken
Kinderboerderij de Heeg kent jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers; jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Dit initiatief richt zich echter op een groep die niet naar de boerderij kan komen. Kinderen die langdurig ziek zijn en in het MUMC+ verblijven.
Dit initiatief betreft “dierenbezoeken in het ziekenhuis”; enkele dieren van de boerderij worden één keer paar maand naar deze kinderen toegebracht. De bijeenkomsten worden voorbereid met de verpleegkundigen en pedagogische medewerkers van het MUMC+. De stichting wil dit initiatief duurzaam voortzetten. Het doel is om kinderen die (ernstig) ziek zijn hun ziekte even te laten vergeten door het bezoek van de dieren. De stichting is bereid de methodiek ook aan andere kinderboerderijen over te dragen en deze te coachen.

Contactpersoon: Rob Noordhoek
Subsidie: € 1.500
Looptijd project: 01-01-2020 tot 31-12-2021
Doelgroep: Langdurig zieke kinderen in het MUMC+

’t Gilde Maastricht/Coach4You
In het project Coach4you nemen vrijwillige mentoren (vaak gepensioneerden) brugklasleerlingen uit het Voortgezet Onderwijs in Maastricht bij de hand en helpt hen fysieke, emotionele, sociale, pedagogische en didactische puberproblemen op te lossen om zodoende met meer succes hun schooljaren in het voortgezet onderwijs te vervolgen. De coach komt bij de kinderen thuis en heeft aandacht voor vrijetijdsbesteding, sociale verbanden, leefstijl en de kijk op de wereld van de jonge puber. Niet zelden gaat het om één- oudergezinnen of gezinnen waar problemen spelen waardoor de ouders de brugklasser niet kunnen begeleiden. De mentoren zijn getraind door trainers van Coach4You- Nederland en hebben contact met leerkrachten van basisscholen groep 8 en de zorg coördinatoren van de onderbouw van de betreffende middelbare school.

Contactpersoon: Huub Monod de Froideville (Coördinator Coach4you) of Klaus Rose (Penningmeester).
Subsidie: € 4.750
Looptijd project: 01-09-2019 tot 31-12-2020
Doelgroep: Brugklassers uit Maastricht

Buurt Bistro Magnefiek Malberg-Buurt Bistro Malberg
Dit initiatief biedt wekelijks 50 buurtbewoners een gezonde maaltijd aan. In eerste instantie gaat het echter om ontmoeting en het aanbieden van een informeel network en sociaal vangnet. Ook voor de vrijwilligers is het organiseren van de bistro een manier om (weer) mee te doen! Een ander effect is het ontstaan van andere vormen van zorg voor elkaar, ook buiten de buurtbistro. Er kan verwezen worden door bijvoorbeeld het Sociaal Team en ook zijn er gesprekken met Radar om te bezien hoe hun cliënten kunnen participeren.

Contactpersoon: Corry Krete of Janny Rechardt
Subsidie: € 1500
Looptijd project: 05-09-2019 tot 31-08-2022
Doelgroep: buurtbewoners.

Tender 3 Samen voor de stad

De weggeef-hulpwinkel de gouden handen Maastricht West Malberg-De weggeefwinkel de gouden handen Maastricht west Malberg
Aanleiding voor de weggeef-hulpwinkel is dat het Armoedeprobleem in Maastricht fors blijft groeien. Ze willen zich inzetten voor de minderbedeelde mensen door mensen te helpen. Via hulpverleners, maatschappelijk werkers, bewindvoerders e.d. Ze leveren een bijdrage door mensen te helpen, een luisterend oor te zijn, een kopje koffie en uitgifte van spullen.

Contactpersoon: M.C.J. Prevos of H.L.M. Weijenberg
Subsidie: €4.950
Looptijd project: 02-04-2019 tot 02-04-2022
Doelgroep: minderbedeelde mensen

Stichting Vrijheidspark Maastricht-Materialen voor de Evenementen van Stichting Vrijheidspark Maastricht
De stichting stelt zich tot doel om de verbinding tussen de buurten en buurtbewoners van de wijken Wyckerpoort, Wittevrouwenveld en Scharn ook in de toekomst te blijven stimuleren. Hiervoor willen ze een aantal activiteiten ontplooien om een gezonde leefomgeving te creeëren door mensen, zowel fysiek, sociaal als mentaal in beweging te brengen. Ze streven hierbij naar optimale betrokkenheid en mensen samen brengen.

Contactpersoon: Raymond J.C. Dassen
Subsidie: € 10.000
Looptijd project: 01-01-2020 tot 01-01-2023
Doelgroep: iedereen.

Buurtnetwerk Wittevrouwenveld-100 Jaar Wittevrouwenveld in nauwe samenwerking met Wyckerpoort
Het buurtnetwerk wil in samenwerking met Wyckerpoort in 2020 stil staan bij deze twee 100-jarige buurten. Inmiddels worden beide buurten niet meer gescheiden door de A2, maar juist verbonden door de groene loper. Het hele jaar door staan diverse activiteiten gepland.

Contactpersoon: Marcel Tonnaer
Subsidie: € 5.000
Looptijd project: 01-01-2020 tot 01-06-2021
Doelgroep: buurtbewoners in de wijken Wittevrouwenveld en Wyckerpoort.

Buurtnetwerk Buurtbelangen Nazareth-Activiteit 75 jaar Bevrijding Nazareth
Het buurtnetwerk wil diverse activiteiten organiseren waarbij mensen met elkaar in contact komen en 75 jaar Bevrijding niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Deelnemers zijn actief, sportief of spelend bezig en bieden buurtbewoners de gelegenheid met elkaar in contact te komen, waaruit nieuwe contacten en vriendschappen kunnen ontstaan en de leefbaarheid en onderlinge verhoudingen in deze buurt met een grote diversiteit aan bewoners ten goede zal komen. Het buurtnetwerk wil activiteiten organiseren met voor elk wat wils, multicultureel, sportief en kunst. Hierbij hebben ze als doel de wijk Nazareth positief op de kaart te zetten en willen de verbinding maken met Limmel en andere wijken.

Contactpersoon: M. Dupuits
Subsidie: € 4.960
Looptijd project: 14-09-2019 tot 30-10-2019
Doelgroep: Met name buurtbewoners uit Limmel, Nazareth, maar ook andere wijken.

Buurtnetwerk Wyckerpoort-100 Jaar Wyckerpoort in nauwe samenwerking met Wittevrouwenveld
Het buurtnetwerk wil in samenwerking met Wyckerpoort in 2020 stil staan bij deze twee 100-jarige buurten. Inmiddels worden beide buurten niet meer gescheiden door de A2, maar juist verbonden door de groene loper. Het hele jaar door staan diverse activiteiten gepland.

Contactpersoon: Gerard Prickaerts
Subsidie: € 5.000
Looptijd project: 01-01-2020 tot 01-06-2021
Doelgroep: buurtbewoners in de wijken Wittevrouwenveld en Wyckerpoort.