Open navigatie

Financiering van een activiteit of project is voor elke organisator een opgave. Het liefste wilt u dat het zichzelf betaalt, maar dat is helaas zelden het geval. Zeker als het een nieuw project is of een eenmalige activiteit, kan het moeilijk zijn om de financiering rond te krijgen.

Deze handleiding biedt informatie voor vrijwilligersorganisaties over het aanvragen van subsidie voor een project of activiteit.

6 tips

Tip 1: Maak een goede begroting

Als u een derde wilt vragen om een bijdrage te leveren in de kosten van uw project of activiteit, zal die altijd vragen om een begroting. Die begroting moet dus helder zijn, ook voor mensen die niet alle ins and outs kennen van het project. Onderzoek bijvoorbeeld ook of de instantie waar u subsidie wilt aanvragen, standaard begrotingen gebruikt voor aanvragen. Deze standaard formulieren vindt u op de websites van de subsidieverlenende organisaties.

Tip 2: Maak een heldere beschrijving van het doel en hoe de activiteit daaraan bijdraagt

Dat is iets anders dan alleen vertellen wat u gaat doen. Dat is meestal wel helder. De activiteit of het project dat u wilt organiseren heeft ook een doel. U wilt er iets mee bereiken. Alle doelen zijn even goed en even belangrijk. Een activiteit die bijvoorbeeld bestaat uit het organiseren van een ontmoetingsplek voor bewoners, kan als doel hebben de eenzaamheid in de buurt terugdringen of mensen in contact brengen met elkaar zodat ze meer zorg voor elkaar dragen. Het is bij een subsidieaanvraag belangrijk om aan te geven wat u gaat doen, wat het doel is van de activiteit en hoe de activiteit daaraan bijdraagt. Probeer deze 3 punten zo helder mogelijk op papier te krijgen.

Tip 3: Onderzoek wie wil bijdragen in de kosten

Dat kunnen veel verschillende partijen zijn. In de eerste plaats zijn het de mensen die mee gaan doen. Ga na of deze mensen bereid zouden zijn om een bijdrage te leveren in de kosten om de activiteit uitgevoerd te zien. Crowdfunding is een moderne manier om dat te organiseren: via een website wordt bij belangstellenden geld ingezameld om het project te kunnen realiseren. In sommige gevallen wordt een deel van het budget gesubsidieerd.

In de tweede plaats zijn er mogelijk sponsors, bedrijven, grote instellingen die ‘iets’ hebben met het doel van de activiteit of project. Er zijn veel organisaties waar subsidie aangevraagd kan worden voor sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het is dus belangrijk te onderzoeken waar u het beste een aanvraag kunt doen. U kunt ook op meerdere plaatsen een aanvraag doen. In dat geval moet u wel in elke aanvraag opnemen bij wie u ook nog subsidie heeft aangevraagd en wat de status daarvan is.

Tip 4: Vraag na wanneer en hoe u subsidieaanvraag indient

Elke subsidiegever heeft andere aanvraagtermijnen en subsidievoorwaarden. Het is belangrijk na te gaan wanneer u een aanvraag kunt indienen en hoe u dat moet doen. Zijn er bijvoorbeeld vaste aanvraagtermijnen en standaard aanvraagformulieren? Moet de aanvraag per post, persoonlijk of digitaal worden ingediend? Handig om te weten.

Tip 5: Onderzoek of u vergunningen nodig heeft

Sommige activiteiten hebben gevolgen voor of spelen zich af in de openbare ruimte; zeg maar buiten op straat of als er horeca bij komt kijken. Dan is het belangrijk om bij de gemeente na te vragen of u daarvoor een vergunning nodig heeft.

Tip 6: Ben niet bang om vragen te stellen

Vragen stellen is niet erg. Integendeel, de meeste subsidiegevers hebben liever dat u 5 keer terugkomt met vragen en een goed project hebt dan dat u een projectaanvraag indient die meteen wordt afgewezen omdat hij niet volledig is. Bij elke subsidiegever kunt u terecht met vragen. Ook kunt terecht bij het netwerk in de buurt waar u woont of waar de activiteit gaat plaatsvinden of bij medewerkers van de stichting Trajekt.

Wie kan helpen?

Als u hulp nodig heeft, kunt u terecht bij een aantal organisaties en contactpersonen:

 • Buurtnetwerk: buurtnetwerken zijn in de meeste buurten in Maastricht actief. Het zijn vrijwilligersorganisaties van betrokken bewoners die zich inzetten voor het bevorderen van de leefbaarheid van de buurt. Dat doen ze vooral door het verbinden van bewoners en instellingen en organisaties en het stimuleren van bewoners tot participatie.
 • Trajekt: deze welzijnsorganisatie heeft onder andere tot doel bewoners te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van vrijwilligersactiviteiten. Medewerkers van Trajekt kunnen hulp bieden bij formuleren van uw projectplan en subsidieaanvraag. Maar kunnen ook helpen door gewoon eens met u te sparren over het idee waar u mee rondloopt. Neem contact op met Trajekt via 1 van onderstaande nummers:
  • Noordoost (Amby, Beatrixhaven, Borgharen, Itteren, Limmel, Nazareth, Scharn-Noord, Wyckerpoort, Wittevrouwenveld), telefoon: (043) 763 00 10.
  • Zuidoost (Céramique, De Heeg, Eyldergaard, Heer, Heugem, Heugemerveld, Molukse wijk, Randwyck, Scharn-Zuid, Sint Maartenspoort, Wyck), telefoon: (043) 763 00 20.
  • Noordwest (Belvédère, Bosscherpoort, Bosscherveld, Bruselsepoort-West, Caberg, Lanakerveld, Malberg, Malpertuis, Oud-Caberg, Pottenberg ), telefoon: (043) 763 00 30.
  • Zuidwest (Belfort, Biesland, Brusselsepoort-Oost, Campagne, City, Daalhof, Dousberg, Hazendans, Jekerdal, Mariaberg, Sint Pieter, Villapark, Wolder), telefoon: (043) 763 00 40.
 • Gemeente Maastricht
  Het Team Zelfsturing van de gemeente Maastricht staat voor u klaar om aanvullende informatie te geven.
  – Rieneke Soumete, bereikbaar via rieneke.soumete@maastricht.nl
  – Pieter van der Waa, bereikbaar via pieter.van.der.waa@maastricht.nl
  – Mariëlle Munnecom, bereikbaar via marielle.munnecom@maastricht.nl
  – Nika Dings, bereikbaar via nika.dings@maastricht.nl
  – Rietje Creusen, bereikbaar via rietje.creusen@maastricht.nl
  – Beleidmedewerkers gemeente: vrijwilligersorganisaties die al subsidie krijgen van de gemeente, hebben een contactpersoon binnen de beleidsafdeling. Wilt u als vrijwilligersorganisatie een nieuwe activiteit of project beginnen, dan kunt u met uw vragen ook terecht bij deze contactpersoon. De contactgegevens van deze medewerker vindt u in de laatste subsidiebeschikking die u heeft ontvangen.

Subsidie & financiering

Gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht kent 2 soorten subsidies voor vrijwilligersactiviteiten op het gebied van welzijn en zorg.

 • Basissubsidie: een jaarlijkse subsidie voor vrijwilligersorganisaties. Het gaat dan over de vaste kosten en de vaste activiteiten van een vrijwilligersorganisatie. De subsidie kan worden aangevraagd in de maand oktober. Voor het recht op een jaarlijkse subsidie geldt een aantal voorwaarden. De exacte aanvraagtermijn wordt op www.maastrichtdoet.nl gepubliceerd.
 • Flexibele subsidies: dit zijn projectsubsidies die op verschillende momenten in het jaar kunnen worden aangevraagd en die gaan over een bepaald thema. De thema’s worden jaarlijks vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor een flexibele subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvraagtermijnen en de thema’s worden gepubliceerd op www.maastrichtdoet.nl.

Andere instellingen/organisaties

Naast de gemeente zijn er nog andere instellingen en organisaties die subsidies verlenen voor sociale en maatschappelijke activiteiten. Denk aan:

 • Oranjefonds Nederland: een landelijk fonds dat subsidies verleent aan tal van sociale initiatieven, ook aan kleinere, lokale initiatieven.
 • VSB fonds: Het landelijke VSB fonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien.
 • Elisabeth Strouven Fonds: een fonds dat zich inzet voor maatschappelijke initiatieven in Maastricht. Iedere vrijwilligersorganisatie kan een aanvraag indienen, ook de kleinere organisaties.