Open navigatie

Ook als bewoner wilt u soms iets organiseren voor uw buren of buurtbewoners. Vaak gaat dat over iets waarmee u denkt de buurt of straat beter te maken voor uzelf en voor uw buren. Soms gaat het ook om het oplossen van een probleem of iets wat als lastig ervaren wordt.

Als bewoner mag u gerust het initiatief nemen om iets aan te pakken. Vaak vindt u al snel medestanders in uw omgeving die mee willen doen. Financiering van een activiteit of project is voor elke organisator een opgave. Het ideale plaatje is dat de activiteit zichzelf betaalt, maar dat is helaas zelden het geval. Deze handleiding biedt informatie voor bewoners die zelf iets willen organiseren. Een bewonersinitiatief noemen we dat.

10 tips

Tip 1: Zoek medestanders

Kijk of er nog andere mensen in uw omgeving zijn die het onderwerp waar u iets aan of mee wilt doen, belangrijk vinden. Een bewonersinitiatief kan alleen maar slagen als alle of op zijn minst een meerderheid van de bewoners, het initiatief ondersteunen of er positief tegenover staan. Alleen is het lastig om veranderingen teweeg te brengen, dat kan beter samen met anderen. U hebt elkaar nodig als u iets in uw omgeving wilt veranderen via een bewonersinitiatief.

Tip 2: Ga in gesprek

Om draagvlak te krijgen voor het bewonersinitiatief is het belangrijk om in gesprek te gaan met uw medebewoners. Ook met degene die zeggen tegen het initiatief te zijn. Misschien laten zij zich door u of door de werkgroep overtuigen. Zorg dus dat u goede argumenten hebt en dat u duidelijk kunt formuleren waarom jullie vinden dat er iets moet gebeuren en wat het uiteindelijke resultaat daarvan is.

Tip 3: Zorg voor een duidelijke beschrijving

Maak een heldere beschrijving van wat u met uw project of activiteit wilt bereiken en hoe de activiteiten die u wilt organiseren daaraan bijdragen. Dat is iets anders dan alleen vertellen wat u gaat doen. Dat is meestal wel helder. De activiteit die of het project dat u wilt organiseren, heeft ook een doel. U wilt er iets mee bereiken. Alle doelen zijn even goed en belangrijk. Een activiteit die bijvoorbeeld bestaat uit het organiseren van een ontmoetingsplek voor bewoners kan als doel hebben de eenzaamheid in de buurt terugdringen of mensen met elkaar in contact brengen waardoor ze meer zorg voor elkaar dragen.

Tip 4: Maak een begroting

Als u een derde wilt vragen om een bijdrage te leveren aan de kosten van uw project of activiteit, zal die altijd vragen om een begroting van uw plannen. Die begroting moet dus helder zijn, ook voor mensen die niet alle ins and outs kennen van het project. Kijk of er niet ergens in de buurt iemand woont die administratieve of boekhoudkundige ervaring heeft en u wilt helpen met het maken van een begroting.

Tip 5: Onderzoek wie wil bijdragen in de kosten

Dat kunnen veel verschillende partijen zijn. In de eerste plaats zijn het de mensen die mee gaan doen. Ga na of deze mensen bereid zouden zijn om een bijdrage te leveren in de kosten om de activiteit uitgevoerd te zien. Crowdfunding is een moderne manier om dat te organiseren: via een website wordt bij belangstellenden geld ingezameld om het project te kunnen realiseren. In sommige gevallen wordt een deel van het budget gesubsidieerd.

Op de tweede plaats zijn er mogelijk sponsors, bedrijven, grote instellingen die ‘iets’ hebben met het doel van de activiteit of project. Er zijn veel organisaties waar subsidie aangevraagd kan worden voor sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het is dus belangrijk te onderzoeken waar u het beste een aanvraag kunt doen. U kunt ook op meerdere plaatsen een aanvraag doen. In dat geval moet u wel in elke aanvraag opnemen bij wie u ook nog subsidie heeft aangevraagd en wat de status daarvan is.

Tip 6: Denk na over samenwerking met een vrijwilligersorganisatie

Een bewonersinitaitief kan helemaal door bewoners worden opgezet en uitgevoerd. Soms is samenwerking met een vrijwilligersorganisatie uit de buurt een voordeel. Omdat vrijwilligersorganisaties een stevig netwerk hebben in de buurt waar een beroep op gedaan kan worden en omdat 2 nu eenmaal meer weten dan een. Ook bij het gebruikmaken van subsidie kan het soms beter zijn dit via een vrijwilligersorganisatie te laten lopen dan de financiële en administratieve verantwoordelijk als privépersoon te dragen.

Tip 7: Vraag na wanneer en hoe u een subsidieaanvraag indient

Elke subsidiegever heeft andere aanvraagtermijnen en subsidievoorwaarden. Het is belangrijk na te gaan wanneer u een aanvraag kunt indienen en hoe u dat moet doen. Zijn er bijvoorbeeld vaste aanvraagtermijnen en standaard aanvraagformulieren? Moet de aanvraag per post, persoonlijk of digitaal worden ingediend? Handig om te weten.

Tip 8: Onderzoek of u vergunningen nodig heeft

Sommige activiteiten hebben gevolgen voor of spelen zich af in de openbare ruimte; zeg maar buiten op straat. Soms komt er ook horeca bij kijken. Dan is het belangrijk om bij de gemeente na te vragen of u daarvoor een vergunning nodig heeft.

Tip 9: Voor mensen met een uitkering: check de gevolgen voor uw uitkering

Meestal heeft het geen consequenties als u aan de slag gaat met een bewonersinitiatief, maar controleer het altijd even. Het ontvangen van een bedrag aan subsidie bijvoorbeeld kan vragen oproepen bij de uitkerende instantie.

Tip 10: Ben niet bang om vragen te stellen

Vragen stellen is niet erg. Integendeel, de meeste subsidiegevers hebben liever dat u 5 keer terugkomt met vragen en een goed project hebt dan dat u een projectaanvraag indient die meteen wordt afgewezen omdat hij niet volledig is. Bij elke subsidiegever kunt u terecht met vragen. Ook kunt terecht bij het netwerk in de buurt waar u woont of waar de activiteit gaat plaatsvinden of bij medewerkers van de stichting Trajekt.

Wie kan helpen?

Als u hulp nodig heeft, kunt u terecht bij een aantal organisaties en contactpersonen:

 • Buurtnetwerk: buurtnetwerken zijn in de meeste buurten in Maastricht actief.   Het zijn vrijwilligersorganisaties van betrokken bewoners die zich inzetten voor het bevorderen van de leefbaarheid van de buurt. Dat doen ze vooral door het verbinden van bewoners en instellingen en organisaties en het stimuleren van bewoners tot participatie. Overzicht Maastrichtse buurten
 • Trajekt: deze welzijnsorganisatie heeft onder andere tot doel bewoners te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van vrijwilligersactiviteiten. Medewerkers van Trajekt kunnen hulp bieden bij formuleren van uw projectplan en subsidieaanvraag. Maar kunnen ook helpen door gewoon eens met u te sparren over het idee waar u mee rondloopt. Neem contact op met Trajekt via 1 van onderstaande nummers:
  • Noordoost (Amby, Beatrixhaven, Borgharen, Itteren, Limmel, Nazareth, Scharn-Noord, Wyckerpoort, Wittevrouwenveld), telefoon: (043) 763 00 10.
  • Zuidoost (Céramique, De Heeg, Eyldergaard, Heer, Heugem, Heugemerveld, Molukse wijk, Randwyck, Scharn-Zuid, Sint Maartenspoort, Wyck), telefoon: (043) 763 00 20.
  • Noordwest (Belvédère, Bosscherpoort, Bosscherveld, Bruselsepoort-West, Caberg, Lanakerveld, Malberg, Malpertuis, Oud-Caberg, Pottenberg ), telefoon: (043) 763 00 30.
  • Zuidwest (Belfort, Biesland, Brusselsepoort-Oost, Campagne, City, Daalhof, Dousberg, Hazendans, Jekerdal, Mariaberg, Sint Pieter, Villapark, Wolder), telefoon: (043) 763 00 40.
 • Gemeente Maastricht
  Het Team Zelfsturing van de gemeente Maastricht staat voor u klaar om aanvullende informatie te geven.
  – Rieneke Soumete, bereikbaar via rieneke.soumete@maastricht.nl
  – Pieter van der Waa, bereikbaar via pieter.van.der.waa@maastricht.nl
  – Mariëlle Munnecom, bereikbaar via marielle.munnecom@maastricht.nl
  – Nika Dings, bereikbaar via nika.dings@maastricht.nl
  – Rietje Creusen, bereikbaar via rietje.creusen@maastricht.nl
  – Beleidmedewerkers gemeente: de beleidsmedewerkers van de gemeente staan open voor al uw vragen. Of ze brengen u in contact met andere initiatieven in de stad of met vrijwilligersorganisatie. Telefoon: 14 043.

Subsidie & financiering

U wilt aan de slag. Dat betekent dat u niet alleen nadenkt over een organisatievorm, maar ook over geld: over subsidies en financiering. We zetten een paar opties voor u op een rij.

Gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht kent een subsidiemogelijkheid voor bewonersinitaitieven: de Regeling Bewonersinitiatiefgelden. Deze regeling biedt de mogelijkheid om tot een bedrag van 2.000 euro subsidie aan te vragen voor een bewonersinitiatief als dat initiatief een bijdrage levert aan de leefbaarheid in de buurt.

De meeste subsidiegevers verstrekken alleen subsidie aan organisaties met een eigen rechtspersoon bijvoorbeeld verenigingen of stichtingen. Dat betekent dat u in zo’n geval zou moeten samenwerken met een vrijwilligersorganisatie om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.

De gemeente Maastricht kent daarnaast nog 2 soorten subsidies voor vrijwilligersactiviteiten op het gebied van welzijn en zorg.

 • Basissubsidie: een jaarlijkse subsidie voor vrijwilligersorganisaties. Het gaat dan over de vaste kosten en de vaste activiteiten van een vrijwilligersorganisatie. De subsidie kan worden aangevraagd in de maand oktober. Voor het recht op een jaarlijkse subsidie geldt een aantal voorwaarden. De exacte aanvraagtermijn wordt op www.maastrichtdoet.nl gepubliceerd.
 • Flexibele subsidies: dit zijn projectsubsidies die op verschillende momenten in het jaar kunnen worden aangevraagd en die gaan over een bepaald thema. De thema’s worden jaarlijks vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor een flexibele subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden De aanvraagtermijnen en de thema’s worden gepubliceerd op www.maastrichtdoet.nl.

Andere instellingen/organisaties

Naast de gemeente zijn er nog andere instellingen en organisaties die subsidies verlenen voor sociale en maatschappelijke activiteiten. Denk aan:

 • Oranjefonds Nederland: een landelijk fonds dat subsidies verleent aan tal van sociale initiatieven, ook aan kleinere, lokale initiatieven.
 • VSB fonds: Het landelijke VSB fonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien.
 • Elisabeth Strouven Fonds: een fonds dat zich inzet voor maatschappelijke initiatieven in Maastricht. Iedere vrijwilligersorganisatie kan een aanvraag indienen, ook de kleinere organisaties.