Open navigatie

In 2018 zijn er, door de gemeente Maastricht, 4 tenders in het kader van de flexibele subsidies uitgeschreven. Doel van de flexibele subsidies was om u, naast de reguliere basissubsidie die u ontvangt, de gelegenheid te geven om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, nieuwe doelgroepen aan te spreken of nieuwe samenwerkingen te ontwikkelen rondom bepaalde maatschappelijk belangrijke thema’s.

Om iedereen in de stad Maastricht te laten zien waaraan de flexibele subsidies zijn besteed in 2018, vindt u hieronder een overzicht met de toekenningen per tender.

Toekenningen Tender 1: Diversiteit, integratie.

Naam projectorganisatie

Omschrijving

Stichting Aman Iman

Theeceremonie en gesprekken in nomadentent met radio-uitzending:
Het initiatief wil tijdens het Festival Manus van Alles, in een nomadentent een originele theeceremonie volgens de Touareg cultuur organiseren. Bezoekers kunnen meedoen en zo met elkaar en met de organisatoren in gesprek komen. Tevens zal radio El Mundo opnames maken en interviews afnemen van de organisatoren van Manus van Alles en van de deelnemers aan de theeceremonie. Diversiteit en integratie komen bij dit project nadrukkelijk aan bod doordat men kennis neemt van nadere culturen en met elkaar in gesprek gaat. Opmerkingen beoordelingscommissie: de huidige opzet van het initiatief is gebonden aan een festival dat al gericht is op diversiteit. Daardoor blijft de impact van het initiatief erg beperkt. Verder zou ook nagedacht kunnen worden wat nodig is om het effect duurzamer te maken.
Subsidievraag: € 1.377,18
Looptijd project: 23-06-2018
Doelgroep: iedereen
Contactpersoon: Abakoula Argalaless
Email: info@aman-iman.nl

Stichting Vorkje Prikken

Projectprogramma Vorkje Prikken Plus “Over Grenzen Heen”:
Het project wil Nederlandse kinderen en kinderen van vluchtelingen tussen ca. 6 en 13 jaar, intensiever, ook buiten school met elkaar in aanraking laten komen zodat hun ouders kennis nemen van elkaars cultuur waardoor wederzijds begrip en de integratie, sneller tot stand komt. Er wordt naar gestreefd dat deelnemers elkaars cultuur leren kennen maar de nadruk ligt op de Nederlandse maatschappij waar iedereen ten slotte deel van uitmaakt. Dat wil men doen door het aanbieden van sport, spel en recreatie en het aanleren van sociale tools in combinatie met gezonde voeding. Er wordt een gezamenlijke maaltijd ad € 4,50 per gezin aan verbonden. Vorkje Prikken wil door dit programma de sociale vaardigheden als respect, solidariteit met anderen, zorgzaamheid, gezonde voeding etc. van kinderen en ook hun opvoeders vergroten.
Subsidievraag: € 9.300,-
Looptijd project: 15-05-2018 – 15-03-2019
Doelgroep: kinderen tot en met 12 jaar en opvoeders (met indicatie voedselbank)
Contactpersoon: Sonja Berkes
Email: vorkjeprikken.info@gmail.com

SC Jekerdal

Integraal sport- activiteitenaanbod verenigingen St. Pieter en Refuge Project Maastricht voor bewoners AZC en statushouders:
Het project wil sport- en spelactiviteiten aanbieden aan bewoners van het AZC en statushouders om zo op een natuurlijke manier in contact te komen met andere buurt- en stadbewoners. Doel is de interactie en de integratie van mensen te vergroten. Er is samenwerking gezocht met andere lokale sportverenigingen. De subsidie is nodig voor additionele ondersteuning (trainingen, technische ondersteuning etc).
Subsidievraag: € 9.750,-
Looptijd project: 01-08-2018 – 31-07-20121
Doelgroep: bewoners AZC / statushouders
Contactpersoon: Martijn Kolen
Email: martijn_kolen@hotmail.com

Stichting Shekinah –
Help the Needy

Stichting Shekinah – Help the Needy:
De aanvraag betreft de ontwikkeling en uitvoering van een activiteit die aansluit bij hetgeen de stichting reeds enkele jaren actief doet, het verlenen van steun aan o.a. dak- en thuislozen, vluchtelingen en mensen met psychische klachten. Het project richt zich op het helpen bij het schoonmaken van de directe leefomgeving (huis/appartement) van mensen uit hun doelgroepen. Vaak zijn mensen in deze situatie dermate ontmoedigd of anderszins niet in staat om hun woonplek, te onderhouden. Het initiatief wil hen daarbij helpen en biedt mensen daarmee een kans om weerbaarder te worden. Bij voorkomende problematieken worden mensen verwezen. Opmerkingen beoordelingscommissie: dit initiatief komt al een paar keer terug en ondanks dat het een goed project is, zijn de tenders vooral bedoeld om nieuwe initiatieven de ruimte te bieden of om bestaande initiatieven te innoveren. Er worden geen bijdragen aan bezoekers gevraagd voor consumpties terwijl dat wel algemeen gebruikelijk is.
Subsidievraag: € 7.000,-
Looptijd project: 31-12-2018 – 31-12-2019
Doelgroep: mensen in kwetsbare situaties
Contactpersoon: Antonia Mariana
Email: stichtinghelptheneedy@outlook.com

ZVV Hazedans 2007

Van binnen naar buiten:
Het project wil jongeren van 8-15 jaar samenbrengen met zaalvoetbal. Daarbij gaat het wat minder om het zaalvoetbal zelf als om de omgang met elkaar, het leren van wederzijds respect en discipline. Op deze manier wil men ook bevorderen dat kinderen ook buiten de stichting, meer samen gaan spelen.
Subsidievraag: € 2.500,-
Looptijd project: 01-09-2018 – 01-08-2019
Doelgroep: jongeren 8-15 jaar
Contactpersoon: Frank Willems
Email: info@zvvhazendans2007.nl

Stichting Stadsnomade

De Karavaan:
De activiteit De Karavaan gaat, in nauwe samenwerking met Trajekt, tijdens de vakantieperiodes in verschillende wijken van Maastricht culturele en bewegingsactiviteiten ontplooien. De focus ligt op jongeren, jongeren uit de buurt en studenten. Doel is cultuuruitwisseling te stimuleren en cultuurparticipatie te bevorderen. Daartoe wordt een bewegingsprogramma georganiseerd, zijn er artistieke workshops en worden kleine pop-up exposities gehouden.
Subsidievraag: € 7.500,-
Doelgroep: jongeren 12-18 jaar
Looptijd project: 01-05-2018 – 18-06-2019
Contactpersoon: Mick Wiertz
Email: mick.wiertz@gmail.com

TOTAAL tender 1

€ 37.427,00

Toekenningen Tender 2 Positieve gezondheid.

Naam projectorganisatie

Omschrijving

Buurtnetwerk Belfort/Daalhof

Zorgeloze Zorgdag:
Het initiatief heeft tot doel het organiseren van een informatiemiddag over diverse kanten van gezondheid. Langer, gezond, thuis kunnen blijven wonen kan alleen als mensen weten welk aanbod aan hulpverlening en zorg er is en waar ze terecht kunnen voor voorzieningen. Bij de informatiemiddag worden diverse zorgaanbieders uitgenodigd maar ook een breed scala aan hulpverleners als fysiotherapeuten, valpreventie, huisartsen, sociaal team, apothekers, alternatieve geneeswijzen, yoga etc. Het initiatief wordt in de eigen wijk georganiseerd i.c. Belfort-Daalhof.
Subsidievraag: € 1.000,-
Doelgroep: senioren
Looptijd project: 09-09-2018
Contactpersoon Nicole Neijman
Email: buurtnetwerkbd@gmail.com

Stichting Het Verbond

Ooit was hij een vis:
Het verbond is een wisselend collectief van kunstenaars dat diverse projecten ontwikkeld vanuit sociaal, cultureel en maatschappelijk oogpunt. Het initiatief is een inclusieve theatervoorstelling geproduceerd rond het thema eenzaamheid en de manier waarop onze samenleving er mee omgaat en/of mee om zou moeten gaan. Het onderwerp wordt bespreekbaar gemaakt, herkend en geeft voeding aan de maatschappelijke discussie en en aan bewustwording. Mensen die in een isolement verkeren en hier graag naar toe zouden willen komen, worden uitgenodigd om kosteloos een voorstelling mee te maken. Dat wordt mogelijk gemaakt doordat betalende bezoekers in principe twee kaarten kopen waarvan er een beschikbaar gesteld wordt voor de doelgroep. De subsidie wordt gevraagd voor de ontwikkelkosten van de voorstelling zodat de entreekosten laag kunnen blijven. De beoordelingscommissie vindt de begroting onduidelijk. Er blijkt uit de begroting een subsidiebehoefte van € 2.500,- terwijl een bedrag van € 7.500,- aan subsidie wordt gevraagd. Uit nadere informatie van de aanvrager blijkt dat zij de subsidie inzetten voor het gratis aanbieden van de voorstellingen aan personen uit de doelgroep. Werving geschiedt via de maatschappelijke organisaties. Het verschil komt dus rechtstreeks ten goede aan de doelgroep. Voorgesteld wordt aanvrager de volledige subsidie van € 7.500,- te verstrekken.
Subsidievraag: € 7.500,-
Doelgroep: iedereen
Looptijd project: 22-06-2018 – 22-06-2019
Contactpersoon: Renu Juriën
Email: collectiefvankunstenaars@gmail.com

Buurtplatform Heer-Maastricht

Positief Gezond in Heer:
Maastricht Het project richt zich op de doelgroep senioren in Heer die gebruik maken van de Huiskamer Sjuif-aen of daar gebruik van willen gaan maken. Het doel is om vanuit de huiskamer verschillende thema’s rond positieve gezondheid te agenderen en gerelateerde activiteiten uit te voeren. Het gaat daarbij om 1x per maand een brede themabijeenkomst, workshops en het uitgeven van een informatiegids.
Subsidievraag: € 3.000,-
Doelgroep: senioren
Looptijd project: 01-07-2018 – 31-12-2019
Contactpersoon: Servé Habets
Email: voorzitter@buurtplatformheer.nl

Buurtplatform Campagne / Stichting Aangenaam Wolder & Campagne

Wolder & Campagne positief Gezond, meer grip, meer glans:
Het project richt zich op de doelgroep senioren (36% van den bevolking van Wolder en Campagne). Het project wil inventariseren en analyseren wat de relevante thema’s zijn bij bewoners en op basis daarvan gerichte interventies ontwikkelen. Relevante thema’s zijn sociale cohesie en redzaamheid. Er is samenwerking met zowel professionele en informele partners.
Subsidievraag: € 2.000,-
Doelgroep: senioren
Looptijd project: 01-01-2019 – 31-12-2020
Contactpersoon: Peter van Minderhout
Email: peter.van.minderhout@gmail.com

Stichting Vier het Leven

Stichting Vier het Leven, programmagebied Maastricht:
De Stichting Vier het Leven is een landelijke stichting en zet zich in om de eenzaamheid en het sociaal isolement van senioren terug te dringen door hen te begeleiden naar film-, concert- en theatervoorstellingen. De aanvraag richt zich op het versterken van de activiteiten in Maastrichtmet het doel meer senioren te bereiken en hen op een regelmatige basis met een uitstapje met inzet van vrijwilligers in aanraking te laten komen. Het project wil vooral de ontmoeting tussen mensen, senioren en vrijwilligers, bevorderen en daardoor het sociaal isolement van senioren doorbreken.
Subsidievraag: € 3.000,-
Doelgroep: senioren
Projectduur: 01-08-2018 – 31-07-2019
Contactpersoon: Mark Mulders
Email: mark@4hetleven.nl

Stichting Bureninitiatief

Workshop – informatie bijeenkomsten:
De stichting Bureninitiatief wil 1x per maand een informatiebijeenkomst / workshop gericht op alle facetten van positieve gezondheid gaan organiseren. De deelname is kostenloos, De thema’s van de bijeenkomsten / workshops zullen gekozen worden aan de hand van de behoefte vanuit de bewoners of de bevindingen van beroepskrachten in de wijk. Enkele potentiele onderwerpen zijn kennis van tablet/telefoon, voeding, valpreventie,
ADL 55+, mindfulness, hond opvoeden, yoga etc.
Subsidievraag: € 3.000,-
Doelgroep: senioren
Projectduur: 01-06-2018 – 01-06-2021
Contactpersoon: Maartje Mettrop-Vos
Email: st.bureninitiatief@gmail.com

Stichting de
Limbowheelers

Wij zijn Positief en Gezond:
De rolstoeldansvereniging richt zich op personen met een lichamelijke beperking, vaak in combinatie met nog andere beperkingen. Kern is dat de leden, en evt. lopende partners, mee kunnen doen met een actieve, ontspannende activiteit. De aanvraag richt zich op het versterken van het verenigingskader en vervanging van materialen. Tevens willen zij dance-clinics organiseren samen met leden uit de omgeving van de deelnemers waardoor de deelnemers aan kracht en zelfvertrouwen winnen. De activiteiten vinden wekelijks plaats.
Subsidievraag: € 3.000,-
Doelgroep: mensen met een beperking
Looptijd project: 01-07-2018 – 31-12-2019
Contactpersoon: Marion Hitz
Email: mhitz@telfort.nl

Stichting Lotgenotengroep Autisme Limburg

AUT-spreken voor volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis:
De aanvraag richt zich op het bevorderen van de mogelijkheden tot participatie van mensen met autisme. Mensen met autisme lopen in deze steeds drukkere maatschappij, in steeds grotere mate vast in het dagelijkse leven. Het project wil mensen met autisme een de ruimte bieden om zich verstaanbaar te maken voor hun omgeving over wat hen bezig houdt, wat zij willen etc. Daartoe wil men avonden organiseren waar groepsgesprekken mogelijk zijn. Daardoor wordt het sociaal isolement van mensen met autisme verminderd en het vermogen om constructief om te gaan met de levensvragen van dit moment, vergroot.
Subsidievraag: € 9.950,-
Doelgroep: mensen met autisme
Looptijd project: 01-06-2018 – 31-12-2020
Contactpersoon: ing. R.P. den Otter
Email: ronald.den.otter@live.nl

Stichting Trefpunt Akerpoort

Buurtlunches Heugemerveld:
Het project wil 1x per maand een buurtlunch organiseren voor alle buurtbewoners uit Heugemerveld. Tijdens de lunch wordt er een door bezoekers aangegeven onderwerp behandeld irt gezondheid en gezond leven. De nadruk ligt op senioren in de buurt maar iedereen is welkom.
Subsidievraag: € 3.000,-
Doelgroep: senioren
Looptijd project: 01-09-2018 – 01-09-2020
Contactpersoon: Thea van Geleen-Moers
Email: louisenthea111b@live.nl

Kinderboerderij De Heeg

Positief Gezond in het Groen:
De stichting wil positief gezonde arrangementen aanbieden op de gebieden zingeving, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie) aan specifieke doelgroepen. Het project wil zich vooral richten op senioren uit De Heeg, Heer, Heugem en Heugemerveld. Daarnaast wil men zich ook richten op mensen met een psychische kwetsbaarheid. De arrangementen bestaan uit taken en activiteiten binnen de Kinderboerdeij waarbij mensen met elkaar in contact komen, de rustgevende aanwezigheid van dieren ervaren en uit deze activiteiten oom zelfvertrouwen en eigen kracht genereren.
Subsidievraag: € 4.000,-
Looptijd project: 01-09-2018 – 01-09-2020
Contactpersoon: Rob Noordhoek
Email: kbdeheeg@hotmail.com

Kenniscentrum Empowerment

Maastricht Weten en ook Doen:
De stichting KCEM wil een interactieve cursus positieve gezondheid ontwikkelen. Daarnaast wil zij 16 bijeenkomsten organiseren waar alle 6 dimensies van positieve gezondheid aan bod komen, aangevuld met workshops. In de workshops wordt het ‘doen’ gestimuleerd, het leren maken van een plan, actie ondernemen, verleidingen weerstaan etc.
Subsidievraag: € 8.000,-
Doelgroep: iedereen
Looptijd project: 10-09-2018 – 10-09-2019
Contactpersoon: Ann Lemmert
Email: ann.lemmert@gmail.com

Stichting Vorkje Prikken

Evenwicht in fysieke- en mentale gezondheid voor cliënten Voedselbanken:
Het project bestaat uit het zelf laten koken van klanten van de voedselbanken onder begeleiding van de koks van het sociaal restaurant Vorkje Prikken. Doel is om de wisselende groep klanten inzicht te verschaffen hoe zij met minimale middelen, maximale effecten kunnen bereiken en hun gezondheid daardoor op een beter niveau brengen of houden. Uit vraaggesprekken is gebleken dat veel klanten van de voedselbanken, thuis weinig energie willen steken in voedselbereiding. Daardoor gaat men ‘snacken’ of teveel kant en klaar producten gebruiken. Het project wil vooral door attitude verandering de gezondheid positief beïnvloeden. Subsidievraag: € 7.000,-
Doelgroep: iedereen / klanten voedselbanken
Looptijd project: 30-05-2018 – 30-02-2019
Contactpersoon: Sonja Berkes
Email: vorkjeprikken.info@gmail.com

TOTAAL tender 2

€ 54.450,00

Toekenningen Tender 3: Weerbaar opvoeden en competenties versterken.

Naam projectorganisatie

Omschrijving

Stichting Ouders voor Ouders

Opvoeden: Samen zorgen, samen delen:
Het project wil ouders van kinderen met autisme en/of geestelijke gezondheid problemen door ervaringsdeskundigen (ouders/opvoeders) laten ondersteunen door het organiseren van bijeenkomsten, spreekuren, en het bundelen van de ervaringsdeskundigheid. Samenwerking met Buurtnetwerk Belfort-Daalhof, Huiskamer Daalhof, Steunpunt Mantelzorg, Autisme netwerk Limburg, Zorggroep Visie, The Masters
Subsidievraag: € 10.000,-
Doelgroep: ouders van kinderen met autisme en/of geestelijke gezondheid problemen
Looptijd project: 01-01-2019 – 01-01-2022
Contactpersoon: Suzy Kuypers -Westenberg
Email: stichtingoudersvoorouders@hotmail.com

Stichting Buurtnetwerk Veer Zien Malberg

De Vreedzame Wijk Malberg:
Het project wil de leefbaarheid in de buurt verbeteren door het ontwikkelen van een positief pedagogisch klimaat in de wijk, door in te zetten op de jeugd in verbinding met elkaar. De doelstelling zijn concreet, het versterken van de maatschappelijke opvoeding door ook in andere (pedagogische) contexten een beroep te doen op de, op school, verworven burgerschapscompetenties; en een samenhangend opvoedklimaat in de wijk te creëren. Er wordt samengewerkt met alle verenigingen in de wijk, het Veilige Buurten Team en het Manjefiek Kindcentrum.
Subsidievraag: € 10.000,-
Doelgroep: jongeren
Looptijd project: 01-01-2019 – 31-12-2021
Contactpersoon: Theo Reintjens
Email: VeerZienMalberg@gmail.com

’t Gilde Maastricht

Coach4you:
Binnen het project begeleiden deskundige vrijwilligers in de ontplooiing en ondersteuning van brugklasleerlingen VO. Het betreft een preventief mentor project waarbij aangemelde leerlingen begeleid worden naar vervolg studiejaren. Het project is onderdeel van een landelijk project in 22 gemeenten. Samenwerking met de basisscholen en zorgcoördinatoren van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Subsidievraag: € 4.750,-
Doelgroep: jongeren
Looptijd project: 01-01-2019 – 31-12-2019
Contactpersoon : Huub Monod de Froideville
Email: gildemaastricht@gmail.com

Stichting Feel Good Connected

Be-Inn Green / Be-Inn Fair:
De activiteit omvat een planten’asiel’en kruidenhofje ten behoeve van sociale activering van jongeren. Vanuit de optiek dat een groenere leefomgeving het welzijn van mensen bevorderd worden oude kamerplanten een kans gegeven op een tweede leven door verzorging door jongeren binnen het project. De planten worden vervolgens geruild of weggegeven voor andere afgedankte exemplaren. Door jongeren vroegtijdig verantwoordelijkheden te geven, krijgen zij nieuwe competenties en een zinvolle dag-/ tijdsbesteding. Onderdeel is een halfjaarlijkse markt waar jongeren zelfgemaakte goederen kunnen verkopen met als doel de verbinding te maken naar de omliggende buurten.
Subsidievraag: € 10.000,-
Doelgroep: jongeren
Looptijd project: 01-03-2019 – 01-03-2022
Contactpersoon: F. Mackaaij
Email: info@feelgoodconnected.nl

Stichting Buurtnetwerk Wittevrouwenveld

SAM Soos voor jongeren met Autisme Maastricht:
Doel van het project is om minimaal 1 maal per maand en soosavond te organiseren voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar die een vorm van autisme hebben. De avonden kunnen naar behoefte van de jongeren ook leiden tot externe soosavonden. Tevens zijn er verschillende voorlichtings- en contactavonden voor ouders en andere familieleden en andere geïnteresseerden. Doel is het versterken van de sociale vaardigheden van de jongeren en het uitbreiden van hun eigen sociaal netwerk en dat te versterken door kennisdeling.
Subsidievraag: € 4.850,-
Doelgroep: jongeren
Looptijd project: 04-10-2018 – 01-10-2021
Contactpersoo : Imco Goudswaard
Email: imco.goudswaard@hetnet.nl

Resto Van Harte

KinderResto Maastricht:
Binnen het project organiseren kinderen samen met een coach en een groep vrijwilligers gedurende een periode van 10 weken een restaurant voor hun familie en zichzelf. De kinderen leren onder begeleiding koken, tafeldekken, afwassen etc. Tegelijkertijd leren zij, en indirect hun familie, over gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Samenwerking met JOGG-regisseur, Leger des Heils, MVV, 50/50 Green e.a.
Subsidievraag: € 10.000,- (bijgesteld)
Doelgroep: jongeren
Looptijd project: 01-01-2019 – 31-12-2019
Contactpersoon: Jeroen Philipsen
Email: j.philipsen@restovanharte.nl

Stichting Vibes

Stichting Vibes:
Het project betreft een muziekwedstrijd ‘Vibes Awards’ uit de Muziek Therapeutische Jongerenbands van Vibes (jongeren met psychische problematiek) samen met andere bands vanuit andere projecten als Seniorenpop, Levanto etc. Door deel te nemen leren jongeren hun zelfredzaamheid te vergroten, om te gaan met de stress van een concours, optreden voor publiek en op onbekende locaties. Ze leren daardoor hun communicatieve competenties te vergroten, verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag i.r.t. de band, omgaan met competitie etc.
Subsidievraag: € 9.550
Doelgroep: jongeren
Looptijd project: 01-05-2019 – 01-05-2020
Contactpersoon: Estella Kempen
Email: info@stichtingvibes.nl

TOTAAL tender 3

€ 59.150,00

Toekenningen Tender 4: Samen voor de stad.

Naam projectorganisatie

Omschrijving

Stichting Vrienden van de Merici

Hand aon Hand Ping Ping:
Het project bestaat uit het organiseren van een groots carnavalsbal voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Tijdens het carnavalsbal treden lokale artiesten op. Doel is de integratie en acceptatie te bevorderen door naast de mensen met een beperking ook vrijwilligers als maatjes uit te nodigen uit de verschillende Maastrichtse carnavalsverenigingen. Er is samenwerking met Radar, Kraalgroep Talent, Philadelphia de Merici, stichting Samen Onbeperkt en De Tempeleers.
Subsidievraag: € 4.000,-
Doelgroep: jongeren
Looptijd project: 27-01-2019 – 27-01-2019
Contactpersoon: Wiel Soudant
Email: wieldemereici@gmail.com

Stichting Sjaanderbroonk

Sjaanderbroonk 2018:
Het initiatief betreft de organisatie en uitvoer van de Bronk in Scharn. De doelstelling van de Sjaander Broonk is mensen nader tot elkaar te brengen, isolement te doorbreken en mensen uit te dagen om mee te gaan doen en hun sociale grenzen te verleggen. De tijdens de bronk gelegde contacten kunnen ook nadien nog een nieuwe sociaal netwerk vormen.
Subsidievraag: € 2.500,-
Doelgroep: iedereen
Looptijd project: 08-06-2019 – 31-08-2019
Contactpersoon: Marc Claessens
Email: secretariaat@sjaanderbroonk.nl

Stichting Huisvesting Maastrichtse Verkennersband

M6: Veilige Thuishaven Waar Talent Kan Ontplooien:
Het project van de Maastrichtse Verkennersband heeft als doel de huisvesting van de verkennersband verder af te ronden. De stichting heeft in 2016 een pand gekocht waar men sindsdien drukdoende is om het pand te verbouwen. De verbouw is ver afgerond maar men wil nog een paar laatste investeringen doen in de vorm van vloerverwarming en geluidswerende plafondplaten. Daarna zou de zaal in gebruik genomen kunnen worden. De verkennersband bestaat uit 75 jongeren en hun familie.
Subsidievraag: € 2.000,-
Doelgroep: jongeren
Looptijd project: 01-02-2019 – 31-12-2019
Contactpersoon: Joeri Bergers
Email: Joeribergers@huisvestingmvb.nl

Stichting Aangenaam Wolder en Campagne

Kribkestocht 2018:
De aanvraag betreft een gezamenlijke wandeling van bewoners van Campagne en Wolder langs een specifiek uitgezette route door de buurt. Onderweg worden kerstverhalen verteld, muziek gemaakt en samen een kleinigheid gegeten. Doel is bewoners met elkaar te verbinden door samen een activiteit op te zetten, uit te voeren en samen met andere bewoners er aan deel te nemen. De activiteit heeft een zodanig laagdrempelig karakter dat iedereen mee kan doen.
Subsidievraag: € 1.100,-
Doelgroep: iedereen
Looptijd project: 22-12-2018 – 22-12-2018
Contactpersoon: Harrie Kerckhoffs
Email: kerckhoffs.h@ziggo.nl

Buurtnetwerk Borgharen

Werkgroep Omgevingsvisie Borgharen – Itteren:
Het buurtnetwerk wil samen met bewoners en andere partijen een vise schrijven op de toekomst van de dorpen Itteren en Borgharen. Men verwacht dat door het samen nadenken en verwoorden van een toekomstvisie i.r.t de omgevingswet, de onderlinge verbondenheid tussen bewoners weer zal toenemen. Men gaat samen aan de slag met een onderwerp dat hen raakt n.l. de toekomst van hun woonomgeving. Daarbij worden ook alle professionele en commerciële partijen in de dorpen betrokken.
Subsidievraag: € 6.000,-
Doelgroep: iedereen
Looptijd project: 01-01-2019 – 31-12-2021
Contactpersoon: Chris Hoekstra
Email: chrishoekstra@home.nl

Resto van Harte

Pop-up resto’s in Maastricht:
Resto van Harte heeft sinds 2010 in totaal 4 resto’s voor minderdraagkrachtigen in Maastricht. Voor de komende jaren wil Resto van Harte de bestaande locaties consolideren en samenwerkingsrelaties versterken. Tegelijkertijd ziet Resto dat er nog veel buurten zijn waar mensen gebruik zouden kunnen maken en ook baat zouden hebben bij het concept Resto van Harte. Binnen het project wil men dan ook met pop-up resto van Harte gaan werken. Daarbij brengt men het resto a.h.w. naar de buurtbewoner toe. Men hoopt tevens het aantal ontmoetingen tussen mensen en de bewustwording over gezonde voeding binnen de buurt te vergroten. Subsidievraag: € 10.000,-
Doelgroep: iedereen
Looptijd project: 01-01-2019 – 31-12-2019
Contactpersoon: Marieke Kroon
Email: m.kroon@restovanharte.nl

Code043 en Juupu

Highfive met je omgeving:
CODE043 en het project JUUPUU willen samen het ondersteunen van jongereninitiatieven verder uitbouwen. Binnen het project willen de initiatiefnemers, jongeren stimuleren en inspireren om wat te doen voor de maatschappij zonder daar meteen iets voor terug te krijgen, hen te informeren over wat ze doen en de impact daarvan, hun betrokkenheid te vergroten en zelf verantwoordelijkheid te nemen om iets te ondernemen. Er is samenwerking met Credohuis, Sociaal Team, Stichting Trajekt, Athos, Stichting De Gouwe, Team DRIC.
Subsidievraag: € 9.771,-
Doelgroep: jongeren
Looptijd project: 01-01-2019 – 31-12-2019
Contactpersoon: Wiel Soudant, Elvira Goblet-Johannes en Ceriel Schols
Email: elvira@code043.nl

AANzet via 360Zuid

AANzet, Maastrichtse Alliantie tegen Armoede:
Rond het thema armoede wil het project inzetten op werkbijeenkomsten waarbij men van onderop mensen bij elkaar wil brengen (ervaringsdeskundigen en anderen). Ook worden tweemaandelijks bijeenkomsten (picknick of anderszins) waarbij ontmoeting en uitwisseling van ervaringen centraal staat. Het beoogd resultaat van het project is een aantal aanbevelingen en oplossingen richting de deelnemers en het gemeentebestuur.
Subsidievraag: € 10.000,-
Doelgroep: iedereen
Looptijd project: 15-11-2018 – 31-12-2019
Contactpersoon: Chris den Hamer
Email: chpdenhamer@360zuid.nl

Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht 1825

Hoe klonk de vrijheid:
Het project wil muziek uit de jaren 1945-1955 laten uitvoeren door het jeugdorkest. Aanleiding hiertoe is dat er tussen de leerlingen grote verschillen bestaan en dat deze overbrugd kunnen worden door een gezamenlijk doel na te streven, het samen muziek maken voor een goed doel. Daarbij wil men aansluiten bij de 75-jarige herdenking van de bevrijding in 2020 en wil men deze muziek gaan uitvoeren in verpleeg en zorginstellingen waar de jeugd van destijds inmiddels verblijft. Er wordt samengewerkt met Mosae zorggroep en Envida, Zonnebloem en basisscholen.
Subsidievraag: € 7.500,-
Doelgroep: jongere, ouderen
Looptijd project: 01-12-2018 – 01-06-2020
Contactpersoon: J. Kuiper
Email: jskuiper@ziggo.nl

TOTAAL tender 4

€ 52.817,00