Open navigatie

In het najaar van 2017 werd in Maastricht de derde tender van dat jaar uitgeschreven. Het thema van de tender was “Weerbaar Opvoeden en Veiligheidsbeleving.” De gemeente Maastricht vindt het belangrijk om de toekenning van deze tender te delen met heel Maastricht. Hier vindt u een overzicht van alle toegekende aanvragen.

 

 

 

Stichting Jeugdwerk Pottenberg
Het ondersteunen en begeleiden van kansarme jongeren uit de buurt Pottenberg en directe omgeving. Het gaat daarbij om kinderen van ouders die niet de middelen hebben (sociaal en financieel) om zelf voldoende begeleiding te geven bij het maken van huiswerk. Er wordt een veilige rustige omgeving gecreëerd waar kinderen kunnen studeren waarbij begeleiding wordt geboden door studenten uit het project Student Society Commitment. De doelgroep zijn kinderen uit zowel basisscholen als uit het voortgezet onderwijs.

Subsidiebehoefte: € 4.300,-
Contactpersoon: Stichting Jeugdwerk Pottenberg; Dhr. Rudi Ahn,  rudi.ahn@gmail.com

COC Limburg
Volwassen Vragen! Het project richt zich op het in het leven roepen van een werkgroep voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die met met leeftijdsspecifieke vragen zitten rondom geaardheid, seksualiteit en daarmee gepaarde kwetsbaarheid. Deze werkgroep zal bijeenkomsten realiseren waarin in de behoefte van deze doelgroep wordt voorzien middels kennisdeling en contact. Het COC Limburg creëert een veilige omgeving waarin deze jongeren zichzelf kunnen zijn en met leeftijdsgenoten kunnen praten over dingen die leeftijdsgebonden zijn. Daarnaast wil het COC Limburg deze doelgroep voorzien van informatie in het kader van voorlichting. Het betreft voor het COC Limburg een nieuwe doelgroep om specifiek mee te gaan werken.

Subsidiebehoefte: € 4.500,-
Contactpersoon: Stichting COC Limburg; Cyril Laugs, jongeren@coclimburg.nl

ZVV Hazendans
Van de Straat naar de Zaal Het betreft een doorontwikkeling van een reeds gestart project met de leeftijdsgroep die hier net voor zit. Initiatiefnemers willen een doorgaande lijn van jonge kinderen (7t/m13 jaar) tot en met de jong volwassenen (16t/m19 jaar). Dit willen zij doen d.m.v. zaalvoetbaltrainingen. Tijdens het trainen gaat het niet om het spelletje, Veel belangrijker is het aanleren van structuur en regels: op tijd komen, respect tonen voor elkaar, respectvol omgaan met spullen. Het omgaan met tegenslagen en leren samen te werken. Werken in teamverband. Sport als middel om jongeren waarden en normen bij te brengen en hen weerbaar in het leven te doen staan.

Subsidiebehoefte : € 3.000,-
Contactpersoon: Stichting ZVV Hazendans: Stefan Roumen, info@zvvhazendans2007.nl

Stichting Buurtplatform Campagne
Weerbaar opvoeden en Veiligheidsbeleving in Campagne en Wolder. Uitgangspunt van het project is om aan te sluiten bij wat er regulier in de school gebeurt rond weerbaarheid en veiligheidsbeleving en –daarnaast- activiteiten te ondernemen, die door de ouders, Directeur en team gepercipieerde hiaten oplossen. Het project wil de impact van de bestaande Kanjertraining op school versterken door een professionele, specifieke en unieke relatie met een geselecteerde kind- en oudercoach te scheppen die snel beschikbaar is goed op de hoogte van wat er in de school en in de klas speelt en gemakkelijk te bereiken is. Ook wordt ingezet op de voorbereiding van kinderen op wisselingen van school (overgang naar brugklas) etc. met gebruikmaking van de methodiek ‘Ik Ok, Jij Ok’

Subsidiebehoefte: € 8.000,-
Contactpersoon: Stichting Buurtplatform Campagne; Peter van Minderhout, peter.van.minderhout@gmail.com

Buurtnetwerk Wyckerpoort
Play and Stay. Het initiatief richt zich op het tot stand brengen van een playground waar jong en oud uit de wijk Wijckerpoort actief kan zijn. Het project richt zich vooral op het voorbereidende werk om uiteindelijke andere fondsen als b.v. de Richard Kraijeck Foundation aan te kunnen boren en zo een breder activiteitenpakket te kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Subsidiebehoefte: € 5.000,-
Contactpersoon: Stichting Wijckerpoort Actief; Gerard Princkaerts,  gerardpr@kpnmail.nl

Stichting Oecumenische studenten-ekklesia
Veilige en Weerbare Samenleving: Het doel van het project is om studenten en asielzoekers te activeren als participerende inwoners van de Maastrichtse samenleving. Beide groepen hebben heel specifieke kenmerken, netwerken en cultuur. Studenten en asielzoekers hebben iets gemeenschappelijks: allebei zijn het groepen die als nieuwkomers in Maastricht arriveren en zich actief moeten inzetten om hun weg te vinden in de stad, om participerende burgers te kunnen zijn. We bieden (internationale) studenten de gelegenheid om zich in te zetten als vrijwilliger voor het welzijn van een groep inwoners die zij anders misschien niet zouden ontmoeten: asielzoekers. Aan asielzoekers bieden we via genoemde activiteiten mogelijkheden om actief te werken aan hun integratie, door hen te helpen hun weg te vinden in de stad, door hun netwerk uit te breiden, en door hen kansen te bieden voor een zinvolle dagbesteding, in afwachting van de ontwikkeling van hun asielaanvraag. Dit studentenvrijwilligersproject stimuleert de zelfredzaamheid van asielzoekers als (toekomstige) Nederlandse burgers en biedt voor de meest geïsoleerde of afhankelijke mensen (bv. kinderen van asielzoekers) een kans om de stad in te gaan en mee te doen. Daarnaast bieden de activiteiten gelegenheid voor de persoonlijke ontplooiing van studenten: zij leren nieuwe vaardigheden: werken aan projecten, interculturele vaardigheden

Subsidiebehoefte: € 10.000,-
Contactpersoon: Stichting Oecumenische studenten-ekklesia Maastricht – The InnBetween ; Leen Struik, www.innbetween.nl

Stichting Vrouwengezondheidscentrum
Maastricht Weerbaarheid en Veiligheid – gericht op vrouwen. Het project richt zich op het aanbieden van weerbaarheidtrainingen aan meisjes en vrouwen op zowel lagere als middelbare scholen. Voor elke doelgroep worden 8 maal per jaar trainingen gehouden in sekse homogene groepen.

Subsidiebehoefte: € 4.750,-
Contactpersoon: Stichting Vrouwengezondheidscentrum Maastricht (VGC); M. Tillmans, info@vgc-maastricht.nl

Vereniging Buurtnetwerk Borgharen
Een veilige woonomgeving en een gastvrije samenleving: Het Buurtnetwerk Borgharen (de penvoerder), de Dorpsraad Itteren en het Buurtnetwerk Limmel gaan samen met de Hotel Management School Maastricht (HMSM) van de Hogeschool Zuyd een project opzetten en uitvoeren om de jeugd van de wijken Borgharen, Itteren en Limmel bewust te maken van èn te laten bijdragen aan een veilig leefklimaat in hun directe woonomgeving door het verhogen van hun betrokkenheid en weerbaarheid. Hierbij zullen de relevante organisaties als basisscholen, jeugdwerkverenigingen en sportverenigingen met hun jeugdafdelingen e.d. als project partners betrokken worden. Dit gaan we doen doordat de studenten van de HMSM in het kader van hun studie een uitgebreide nulmeting onder de doelgroepen en projectpartners opzetten en uitvoeren. Op basis van de resultaten van en inzichten uit deze nulmeting zal vervolgens een programma ontwikkeld en uitgevoerd worden in samenwerking met de relevante projectpartners. Daarbij valt te denken aan allerlei concrete activiteiten om de weerbaarheid van de jeugd te vergroten

Subsidiebehoefte: € 8.000,-
Contactpersoon: Vereniging Buurtraad Borgharen; Joop van Sintfiet,  joop.vansintfiet@gmail.nl

Stichting 2 hands@work
2hands@work: Het project richt zich op het aanbieden van vaardigheden aan mensen die kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Daartoe wordt met de deelnemers gewerkt aan oude auto’s oldtimers, om zo als werkende vaardigheden op te doen maar ook weer te leren zich aan afspraken te houden, wederzijds respect te hebben etc. het project richt zich op jongeren, statushouders en wajongers. Het uiteindelijke doel is dat diegenen, die nu kansloos zijn, terug kunnen keren op de arbeidsmarkt of onderwijs. Vrijwilligers zorgen voor de begeleiding en vervullen de docent-leerling rol. Het project loopt al enige tijd maar kan een extra impuls gebruiken.

Subsidiebehoefte: € 10.000,-
Contactpersoon: Stichting 2hands@work; M.H.M. Bolk,  info@2handsatwork.nu

Totaal subsidie € 57.550,-